Reklamační řád stínící techniky

I.           Právo zákazníka na reklamaci

I.1  Vyskytne-li se u výrobku stínicí techniky (dále jen výrobek), objednaného, vyrobeného a dodaného společností s ručením omezeným Dřevoterm (dále jen organizace), vada, má zákazník právo vadu reklamovat, a tím uplatnit u organizace nárok z její odpovědnosti za vadu na výrobku.

I.2  Organizace odpovídá za vady, které má výrobek v okamžiku převzetí zákazníkem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

I.3  Organizace rovněž odpovídá za vady, jejichž příčinou je vadný či nevyhovující materiál použitý k výrobě.

II.           Místo uplatnění reklamace

 II.1  Reklamaci uplatňuje zákazník tam, kde smlouvu či objednávku ke zhotovení a dodání výrobku uzavřel. Při uplatnění reklamace je nutné, aby zákazník výrobek organizaci buď předal nebo jí umožnil prohlídku výrobku za účelem posouzení reklamované vady, popř. příčin jejího vzniku. Zákazníkovi je nutno vydat potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil.

 II.2  Oprávněnost reklamace posoudí a o jejím vyřízení rozhodne reklamační komise, ustanovená organizací. Jestliže požadavku zákazníka na uznání reklamace nevyhoví, je povinna postoupit reklamaci bez odkladu k vyřízení oddělení prodeje.

III.          Lhůty pro vyřízení reklamace

 III.1  Jestliže je reklamace oprávněná, musí být vada výrobku bezplatně odstraněna do 30-ti pracovních dnů.

 III.2  U oprávněné reklamace lhůta pro odstranění vady na výrobku počíná dnem, který následuje po dni, kdy za účelem odstranění vady zákazník výrobek organizaci předal. Jestliže by přeprava výrobku do provozovny organizace nebyla účelná nebo hospodárná, může se organizace se zákazníkem dohodnout, že vadu, za níž organizace odpovídá, odstraní externě (tj. přímo u zákazníka). V takovém případě lhůta pro prohlídku výrobku a odstranění reklamované vady počíná dnem, který následuje po dni, kdy se organizace se zákazníkem dohodla, že vadu odstraní externě. Předpokladem pro odstranění vady externě je, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost a umožnil přístup k věci podle provozních možností organizace.

 III.3  Má-li výrobek vadu, kterou nelze odstranit a tato vada zabraňuje, aby výrobek mohl být podle objednávky řádně užíván jako bezvadný, má zákazník právo na zrušení smlouvy, jestliže však neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Jde-li o vadu sice odstranitelnou, ale takovou, která se po opravě vyskytla znovu, nebo má-li zhotovená věc větší počet vad a pro opakovanou vadu nebo pro větší počet vad nemůže být výrobek řádně užíván, má zákazník právo na zrušení smlouvy.

 III.4  Uzná-li organizace požadavek zákazníka na přiměřenou slevu či snížení ceny za oprávněný, poukáže mu příslušnou částku do 10-ti dnů.

 III.5  Posoudí-li organizace reklamaci jako neoprávněnou, musí vyrozumět zákazníka do 15-ti dnů ode dne, kdy organizaci věc předal nebo ji organizace prohlédla přímo u zákazníka, o příčinách a důvodech neuznání reklamace.

IV.          Podmínky pro uplatnění reklamace

IV.1  Podmínkou pro uplatnění reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době. Reklamace se dokládá jednak dokladem organizace prokazujícím, že zákazník toto zboží od organizace odebral, a dále dokladem, ze kterého je zřejmé, že záruční doba dosud neprošla. Tento doklad musí obsahovat datum prodeje výrobku koncovému uživateli a přesnou specifikaci výrobku tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně. Záruční doba počíná běžet dnem prodeje výrobku koncovému uživateli.

 IV.2  Záruční doba pro výrobek činí 24 měsíců od data prodeje  uvedeného v bodě 1. článku IV.

 IV.3  Jestliže je reklamace oprávněná, nepočítá se do záruční doby doba od uplatnění práva ze záruky až po odstranění vady na výrobku.

  V.            Vady výrobku vyjmuté z reklamace

 V.1  Organizace neodpovídá za vady výrobku, jejichž příčinou je vadný či nevyhovující materiál, který ke zhotovení věci zákazník dodal a nebo jeho nevhodné pokyny a požadavky ke zhotovení výrobku, jestliže na možnou vadu byl při předání objednávky upozorněn.

 V.2  Organizace neodpovídá za vady výrobku vzniklé nesprávnou montáží výrobku, nedodržením návodu na montáž, nesprávným používáním výrobku či jeho používáním pro jiné podmínky a účely než je určen.

 V.3  Organizace neodpovídá za vady výrobku vzniklé přepravou, pokud zákazník nenamítal poškození zásilky v okamžiku převzetí u dopravce a o těchto skutečnostech nebyl dopravcem sepsán zápis, kde je uveden rozsah poškození.